Một số điểm mới về chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023

Ngày 30/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị quyết 101/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, về cơ bản chính sách giảm thuế GTGT tương tự chính sách giảm thuế GTGT quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP. Tuy nhiên, Nghị định có một số điểm mới so với Nghị định 15/2022/NĐ-CP cần lưu ý:

1.Về đối tượng giảm thuế GTGT

Giảm thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP (tương tự như Nghị định 15/2022/NĐ-CP).

Tuy nhiên, Nghị định 44/2023/NĐ-CP bổ sung quy định về giảm thuế GTGT 2% đối với mặt hàng than khai thác bán ra của tổng công ty, tập đoàn kinh tế thực hiện quy trình khép kín, cụ thể:

Tại điểm d khoản 1 Điều 1 quy định:

“…Đối với các tổng công ty, tập đoàn kinh tế thực hiện quy trình khép kín mới bán ra cũng thuộc đối tượng giảm thuế GTGT đối với mặt hàng than khai thác bán ra…”

2.Về danh mục hàng hóa, dịch vụ không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT trong các phụ lục:

Sửa đổi một số mã HS: Danh mục hàng hóa, dịch vụ không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT trong các Phụ lục kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP cơ bản được giữ như các Phụ lục kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP và có sửa đổi một số mã HS để thống nhất với mã HS theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 của Bộ Tài chính.

Sửa đổi phần ghi chú cuối Danh mục hàng hóa, dịch vụ tại Phụ lục I và Phụ lục III để phù hợp với nguyên tắc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam:

Phần ghi chú cuối Phụ lục I:

 “Mã HS ở cột (10) chỉ để tra cứu. Việc xác định mã số HS đối với hàng hóa thực tế nhập khẩu thực hiện theo quy định về phân loại hàng hóa tại Luật Hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Hải quan.”

Phần ghi chú cuối Phụ lục III:

Mã số HS ở cột (10) Phần A và cột (4) Phần B  Phụ lục này chỉ để tra cứu. Việc xác định mã số HS đối với hàng hóa thực tế nhập khẩu thực hiện theo quy định về phân loại hàng hóa tại Luật Hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Hải quan.”

3.Về hướng dẫn lập hóa đơn giảm thuế GTGT 2%

Nghị định 44/2023/NĐ-CP sửa đổi nội dung hướng dẫn lập hóa đơn để phù hợp với quy định của pháp luật về hóa đơn, cụ thể:

Tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP hướng dẫn:

“5. Trường hợp cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng chưa được giảm theo quy định tại Nghị định này thì người bán và người mua xử lý hóa đơn đã lập theo quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ. Căn cứ vào hóa đơn sau khi xử lý, người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có).”

4.Về hiệu lực thi hành của chính sách giảm thuế GTGT 2%

Chính sách giảm thuế GTGT tại Nghị định 44/2023/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023./.

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai thông báo để người nộp thuế được biết và triển khai thực hiện theo đúng quy định./.

 

Nguồn tin : Cục thuế tỉnh Đồng Nai