Các dịch vụ tư vấn, thuế

03/03/2015 - 01:54:44 GMT +00:00

Các dịch vụ của chúng tôi gồm:

  • Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tuân thủ quy định về thuế
  • Rà soát việc tuân thủ quy định về thuế
  • Liên lạc với cơ quan có thẩm quyền, quản trị rủi ro thuế và giải quyết tranh chấp
  • Chuyển giá
  • Thẩm định thuế
  • Dịch vụ thuế thu nhập cá nhân
  • Dịch vụ hỗ trợ thanh, kiểm tra thuế