Dịch vụ thuế thu nhập cá nhân

03/03/2015 - 01:44:19 GMT +00:00

Dịch vụ thuế thu nhập cá nhân

Với đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực thuế.Chúng tôi cung cấp dịch vụ tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho hàng loạt các công ty và cá nhân tại Việt Nam bao gồm chuẩn bị và nộp tờ khai thuế TNCN hàng tháng và tờ khai quyết toán thuế TNCN. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ tư vấn thuế TNCN như cấu trúc hệ thống lương thưởng hiệu quả về mặt thuế và tư vấn về các vấn đề thuyên chuyển nhân sự quốc tế.