Dịch vụ kiểm toán

09/03/2015 - 15:16:31 GMT +00:00

Dịch vụ kiểm toán độc lập là dịch vụ chuyên nghiệp nhằm nâng cao chất lượng thông tin cho các nhà lãnh đạo khi ra các quyết định quan trọng. Những người có trách nhiệm quan trọng trong định hướng kinh doanh của doanh nghiệp luôn tìm kiếm các dịch vụ kiểm toán để giúp cải thiện độ tin cậy và phù hợp của các thông tin được sử dụng làm cơ sở cho quyết định của mình.

Dịch vụ kiểm toán có giá trị bởi vì các công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán luôn trung thực và độc lập với thông tin được kiểm tra.

Chúng tôi cung cấp 3 loại dịch vụ kiểm toán:
- Kiểm toán báo cáo tài chính
- Kiểm toán hoạt động
- Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

1/Kiểm toán báo cáo tài chính

Kiểm toán báo cáo tài chính là một hình thức dịch vụ đảm bảo mà trong đó các kiểm toán viên sẽ phát hành các báo cáo kiểm toán bằng văn bản nhằm thể hiện ý kiến của mình về việc báo cáo tài chính của Doanh nghiệp có phù hợp chuẩn mực, chế độ kế toán và các quy định pháp lý có liên quan hay không. Người từ bên ngoài sẽ dựa vào những báo cáo tài chính đã được kiểm toán này để làm độ tin cậy cho việc quyết định định hướng kinh doanh hoặc các quyết định khác liên quan đến doanh nghiệp.

2/ Kiểm toán hoạt động

Kiểm toán hoạt động là một đánh giá tổng thể về phương thức hoạt động và điều hành của một doanh nghiệp, của một hoạt động nào đó nhằm đánh giá mức độ hiệu quả của nó. Sau khi hoàn tất kiểm toán hoạt động, bình thường nhà quản lý sẽ mong đợi những ý kiến tư vấn để nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác điều hành. Trong kiểm toán hoạt động, chúng tôi không chỉ giới hạn xem xét dưới góc độ kế toán. Chúng ta có thể bao gồm việc đánh giá các thủ tục kiểm soát hàng tồn kho, điều hành bằng tin học, thủ tục mua bán, tiếp thị, cơ chế nhân sự và bất kỳ lĩnh vực nào khác,...  mà đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của chung tôi có thể cung cấp.

3/Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Theo quy định, các công trình xây dựng có vốn đầu tư lớn, sử dụng vốn ngân sách nhà nước trước khi trình Cơ quan tài chính kiểm tra quyết toán, đều phải được kiểm toán bởi một đơn vị kiểm toán độc lập. Ngoài ra, những công trình xây dựng sử dụng vốn của Doanh nghiệp cũng được Cơ quan tài chính khuyến khích kiểm toán. Chúng tôi hiểu rằng mức độ phức tạp của dịch vụ này, do đó chúng tôi luôn luôn tuân thủ chuẩn mực, các quy định pháp lý và sự thận trọng đúng mức.

 Xin vui lòng liên hệ số: 0972 687 599 để biết thêm thông tin chi tiết