QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM 2018

02/03/2019 - 08:02:56 GMT +00:00

MỘT SỐ LƯU Ý KHI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP NĂM 2018

Theo quy định của Luật Quản lý thuế, thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2018 chậm nhất là ngày 01/04/2019. Một  số nội dung cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2018 như sau:

A/ Căn cứ pháp lý để xác định số thuế TNDN phải nộp khi quyết toán thuế TNDN năm 2018:

Các Thông tư hướng dẫn thực hiện thuế TNDN của Bộ Tài chính:

- Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014,

- Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014,

- Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014,

- Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015,

- Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

- Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày  17/6/2016 hướng dẫn việc thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP  ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định Luật Đầu tư.

- Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016: Hướng dẫn nội dung chi và quản lý quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp (thay thế Điều 10 Thông tư số 78/2014/TT-BTC về việc trích lập quỹ phát triển KHCN của doanh nghiệp)

- Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2018): sửa đổi một số nội dung về thuế TNDN.

- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

B/ Một số lưu ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2018:

 1. Tỷ giá quy đổi ngoại tệ khi xác định doanh thu và chi phí
 2. các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
 3. chi khấu hao tài sản cố định (TSCĐ)
 4. chi trả tiền thuê tài sản của cá nhân
 5. Chi phí tiền điện, tiền nước đối với thuê địa điểm SXKD của hộ gia đình, cá nhân
 6. Chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động
 7. Khoản trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động
 8. chi trang phục cho người lao động
 9. khoản chi phụ cấp cho người lao động đi công tác
 10. chi tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai chi tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai
 11. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

****Doanh nghiệp sử dụng phần mềm Hỗ trợ kê khai mới nhất. Hiện nay doanh nghiệp sử dụng phiên bản: 4.1.3  để quyết toán thuế.

Các doanh nghiệp cần hỗ trợ phần mềm quyết toán liên hệ:

 1. Phòng Tin học Chi cục thuế Tp.Biên Hòa (0251 3 840 082)
 2. Phòng Tuyên truyền Chi cục thuế Tp.Biên Hòa (0251 3 942 539)
 3. Phòng Tuyên truyền Cục thuế Đồng Nai (0251 3 847 835)

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, theo đó thời hạn nộp hồ sơ quyết thuế 2018 chậm nhất trước ngày 01/04/2019 (đối với doanh nghiệp áp dụng năm tài chính theo năm dương lịch), nếu chậm nộp thì sẽ bị xử phạt về chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài Chính

 MỘT SỐ LƯU Ý KHI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2018

Căn cứ pháp lý để xác định số thuế TNDN phải nộp khi quyết toán thuế TNCN năm 2018:

- Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013; Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013; Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.

 - Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.

 - Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

 

Nguồn: Tổng Cục thuế - www.gdt.gov.vn