Nhóm Dịch vụ tư vấn thuế

03/03/2015 - 02:11:24 GMT +00:00

Những Chuyên gia tư vấn thuế của KTD Co. Ltd, sẽ làm việc với bạn để giảm thiểu gánh nặng thuế của bạn. Thuế, trong các hình thức khác nhau của nó, tạo thành một chi phí kinh doanh chính, nhưng chi phí này thường có thể được giảm hoặc trì hoãn.

Đối với các doanh nghiệp bắt đầu làm việc ở Việt Nam, chúng tôi có thể cung cấp lời khuyên để thiết lập  làm thế nào để lựa chọn cơ cấu điều hành thích hợp nhất. Những Chuyên gia cũng sẽ giải thích các quy định pháp luật thuế để đảm bảo phù hợp nhất cho bạn.

 

Chúng tôi cung cấp cho bạn những gì?

1- Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tuân thủ quy định về thuế

- Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tuân thủ quy định về thuế liên quan đến các loại thuế như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu nước ngoài, thuế thu nhập cá nhân và chuyển giá.

2- Rà soát việc tuân thủ quy định về thuế

 - Chúng tôi đã xây dựng quy trình rà soát việc tuân thủ quy định về thuế, đảm bảo cho khách hàng rằng các vấn đề về thuế đang được kiểm soát. Chúng tôi cung cấp thông tin về các vấn đề thuế nổi cộm nhằm hỗ trợ khách hàng quản lý hiệu quả các vấn đề này. Chúng tôi cũng hỗ trợ đánh giá rủi ro và xác định các biện pháp cần thiết để giảm thiểu rủi ro.

3- Thẩm định thuế

Cùng với các chuyên gia khác thuộc đội ngũ tư vấn tài chính và pháp luật , chúng tôi hỗ trợ bằng cách cung cấp các dịch vụ thẩm định thuế một cách toàn diện. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong việc đánh giá những rủi ro thuế liên quan đến giao dịch, xác định phương thức thực hiện giao dịch thích hợp và hiệu quả về thuế, cũng như hỗ trợ trong các vấn đề thuế đặc thù cho từng giao dịch.