Dịch vụ khác

Dịch vụ kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán

09/03/2015 15:16:31

Dịch vụ kiểm toán độc lập là dịch vụ chuyên nghiệp nhằm nâng cao chất lượng thông tin cho các nhà lãnh đạo khi ra các quyết định quan trọng.

Xem thêm...