Dịch vụ kế toán tài chính

12/02/2015 - 23:42:08 GMT +00:00

a- Dịch vụ kế toán thuế hàng tháng:

+ Dịch vụ kê khai và nộp báo cáo thuế hàng tháng, quý cho doanh nghiệp.

+ Dịch vụ hạch toán sổ sách và làm Báo cáo tài chính, quyết toán thuế hàng năm.

+ Dịch vụ tham gia hỗ trợ cùng doanh nghiệp giải trình về kế toán, thuế khi có đoàn cơ quan tiến hành thanh kiểm tra doanh nghiệp.

b- Dịch vụ kế toán thuế trọn gói:

+ Dịch vụ hạch toán, thiết lập hệ thống sổ sách, báo cáo thuế cho doanh nghiệp đúng chuẩn mực, chế độ kế toán, pháp luật thuế Việt Nam.

+ Dịch vụ tư vấn để hoàn thiện các chứng từ thiếu sót, tư vấn tối ưu hóa số thuế phải nộp cho doanh nghiệp.

+ Dịch vụ tham gia hỗ trợ cùng doanh nghiệp giải trình về kế toán, thuế khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật Thanh kiểm tra doanh nghiệp.

+ Tối ưu hóa số thuế mà doanh nghiệp phải nộp.

c-Dịch vụ giám sát tài chính - kế toán – thuế:

Áp dụng đối với các doanh nghiệp có bộ máy kế toán đầy đủ, có nhu cầu giám sát thường xuyên toàn bộ hoạt động và độ chính xác trong việc thực hiện công tác kế toán – thuế . Công việc thực hiện :

+Định kỳ hàng tháng kiểm soát hệ thống sổ sách, số liệu kế toán
+Tư vấn điều chỉnh sai sót trong công tác kế toán
+ Kiểm soát toàn bộ báo cáo về thuế.
+Hỗ trợ giải trình khi quyết toán thuế.