Sử dụng Chứng từ Khấu trừ Thuế TNCN?

01/09/2019 - 13:46:46 GMT +00:00
Câu hỏi: Công ty thực hiện ký hợp đồng công việc với Tổ trưởng của nhóm công tác. Khi thanh toán tiền công, Công ty chỉ xuất một chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho tổ trưởng của nhóm. Xin hỏi đến cuối năm những thành viên trong nhóm thực hiện quyết toán thuế TNCN như thế nào?
Trả lời:

Khi tổ chức theo nhóm công tác, các thành viên trong nhóm phải lập giấy uỷ quyền cho Tổ trưởng của nhóm đứng ra đại diện cho nhóm để ký hợp đồng công việc với Công ty. Trên cơ sở đó, Công ty thực hiện thanh toán thu nhập và xuất hoá đơn khấu trừ thuế cho từng người trong nhóm.

Trường hợp đơn vị đã thanh toán cho một người  khấu trừ thuế và xuất chứng từ cho một người thì không có cơ sở để chứng minh những người khác đã nộp thuế.